Osrednja stran


RAZVOJ PODEŽELJA OBČIN
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna


Namen priprave Razvojnega programa podeželja (v nadaljevanju RPP) za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna je, da bi lokalne skupnosti in drugi akterji na podeželju ugotovili skupne interese ter oblikovali skupne programe razvoja podeželja, ki poleg kmetijstva, enakovredno obravnavajo tudi vse druge panoge in dejavnosti t.i. nekmetijske vsebine, kot jih imenuje nova Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Novice, napovedi in aktualni dogodki


23.4.2008

Spletne strani Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom se nahajajo na naslovu www.razvoj-podezelja.si.

22.10.2007

Ustanovni zbor
V skladu s pismom o nameri, z namenom skupnega in usklajenega delovanja pri odločanju in izvajanju projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji ob upoštevanju pristopa LEADER, z namenom pospešitve in okrepitve celovitega pristopa k razvoju območja občin Il.Bistrica, Postojna in Pivka, ter v skladu z 8. in 16. členom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) vas vabimo na

USTANOVNI ZBOR
Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,
ki bo v petek, dne 26. oktobra 2007 ob 16.30 uri
v prostorih TURISTIČNE KMETIJE PRI ANDREJEVIH V NARINU 107


PREDLAGAN DNEVNI RED

1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
2. Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih
3. Sprejem dnevnega reda
4. Sprejem sklepa o ustanovitvi Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
5. Sprejem temeljnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
6. Volitve predsednika in podpredsednika društva ter članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije Društva
7. Predstavitev in sprejem Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za programsko obdobje 2007-2013
8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2007
9. Določitev višine članarine
10. Razno

S spoštovanjem,

Župan Občine Pivka:
Robert Smrdel l.r.

Župan Občine Postojna:
Jernej Verbič, l.r.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon. l.r.

Vabljeni:
- Podpisniki pisem o nameri
- Župani občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
- MKGP
- Novinarji

4.7.2007

Izšla je nova številka FLASH NEWS.

Zadnjo verzijo Programa razvoja podeželja z dne 26.6, najdete na straneh MKGP.

Delavnico LEADER, ki je potekala 19.6. v Ljubljani, si lahko ogledate na strani MKGP.


24.5.2007

Druga delavnica
Podpisnike Pisma o nameri za ustanovitev LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE v (nadaljevanju LAS) za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vabimo na

DELAVNICO, ki bo potekala v SREDO, 30. maja 2007
s pričetkom ob 17. uri v prostorih Višje šole Postojna,
Ljubljanska cesta 2, Postojna.


Natančnejša lokacija delavnice: učilnica št. 7 in 8. Višje šole Postojna in učilnica št. 10 Ljudske univerze Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna.

Delavnica bo namenjena nadaljevanju dela iz prve delavnice, na kateri smo opredeljevali aktivnosti prioritetnih projektov LAS. Na drugi delavnici 30.5.2007 se bomo pogovorili in skupaj izbrali tiste aktivnosti in projekte, ki bodo v interesu območja LAS v obdobju 2007-2013, poseben poudarek bomo dali letoma 2007 in 2008. Posvetili pa se bomo tudi dokončnemu izboru imena LAS.
Delavnica bo predvidoma trajala do 20. ure, zaradi njene velike pomembnosti prosimo, da se je udeležite. Skupaj z dosedanjimi delavnicami nam bo namreč predstavljala osnovo za pripravo programa dela LAS za leti 2007 in 2008, ko se bo ta ustanavljal.

Naj vas obvestimo, da je ta delavnica zadnja pred uradno registracijo LAS. Predvidoma konec junija ali v začetku julija predvidevamo ustanovitev LAS in izvedbo ustanovnega zbora, na katerega boste vabljeni.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na delavnici javite ga. Iris Suban na e-mail naslov open.door@siol.net.

Ponovno vas torej vabimo k aktivnemu sodelovanju in vas lepo pozdravljamo!


19.4.2007

Prva delavnica
Vabimo vas na PRVO DELAVNICO, ki bo potekala v avli Osnovne šole Pivka, Prečna 3 v TOREK, 24. aprila 2007 s pričetkom ob 17. uri.

Delavnica bo namenjena kratki predstavitvi tekočih in predvidenih aktivnosti ter predvsem pregledu vsebin in elementov skupnih prioritetnih projektov območja, katere smo definirali na lanskih majskih delavnicah. Naša naloga bo definirati omejeno število prioritetnih projektov, katere bo LAS izvajal v obdobju 2007-2013, poskušali bomo izbrati tudi ime LAS-u. Delavnica bo predvidoma trajala najkasneje do 20.30 ure, zaradi njene velike pomembnosti prosimo, da se jo udeležite.

Da bi delavnica čim bolj tekoče tekla predlagamo da do delavnice razmislite o imenu LAS, ki se vam zdi najprimernejši. Prosimo da nam svoj predlog pošljete na spodnji mail, v kolikor ne boste uspeli priti na delavnico.

Prosimo vas, da svojo morebitno udeležbo na delavnici javite ga. Iris Suban na e-mail naslov open.door@siol.net.

Ponovno vas torej vabimo k aktivnemu sodelovanju in vas lepo pozdravljamo!

Flash News
Flash News, številke 52, 53, 54 in 55 so sedaj dosegljive tudi na naši spletni strani:
 • številka 52,
 • številka 53,
 • številka 54,
 • številka 55.

 • 7.2.2007

  Zadnja, 51. številka Flash News je izšla 2.2.2007. Naročite se lahko na naslovu: ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/51_en.pdf.


  24.1.2007

  Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju pri vzpostavitvi LAS in skupnemu delu v skupno dobrobit
  Vse tiste, ki imate elektronski naslov in želite aktivno sodelovati pri nalogi Vzpostavitev Lokalne akcijske skupine (LAS) in kasneje izvedbeni fazi Razvojnega programa podeželja občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna naprošamo, da nam ga čim prej javite na e-poštna naslova:
  Iris Suban: open.door@siol.net
  Valteo Palčič: valteo.palcic@volja.net

  Kratka predstavitev nalog za vzpostavitev LAS na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna
  1. faza: (december 2006 - april 2007)
 • Dokončno določiti organizacijsko obliko, v kateri bo LAS deloval (v pismu o nameri je predlagana oblika po Zakonu o društvih)
 • Upoštevaje organizacijsko obliko pripraviti konkretne akte o ustanovitvi s konkretnimi predlogi in usklajevanji, upoštevaje vse že sedaj znane in zahtevane pogoje LAS
 • Skupaj z LAS na predvidoma dveh delavnicah definirati skupne projekte in pri tem kot osnovo koristiti že predlagane skupne projekte, navedene v Izvedbeni fazi RRP območja. Prva delavnica bi bila izpeljana v prvi fazi, druga pa v drugi fazi, na obeh bi skupaj pregledali tudi tekoče aktivnosti, potrebne za vzpostavtev LAS-a.
 • Predlagati konkretne ljudi (team) za vodenje LAS-a Prvo delavnico predvidevamo organizirati v mesecu aprilu, o točnejšemu datumu boste pravočasno obveščeni.

  2.faza (april - maj 2007 oziroma najkasneje do razpisa za izbor LAS-a na nacionalnem nivoju)
 • Usposobiti ključne predstavnike LAS-a in vodstvo LAS-a
 • Organizacija in izvedba sestankov in srečanj z raznimi ključnimi partnerji/člani LAS-a
 • Predlagati upravljalca v finančnem smislu in ga skupaj s predstavniki okolja določiti
 • Pripraviti predlog sodelovanja z drugimi območji LAS-a in vzpostavitev (potencialnih) sodelovanj
 • Skupaj z LAS-em na drugi delavnici (v maju) definirati skupne projekte
 • Vzpostavitev/registracija LAS-a.

  V tem obdobju bo organizirana in izvedena tudi druga delavnica LAS (v maju), kjer bomo dokončno izbrali projekte in ime LAS-a in se pogovorili in dogovorili o vseh odprtih vprašanjih, ki jih bo potrebno razrešiti zato, da bo LAS uspešen tudi v prihodnjem delovanju in imel možnost uspešne kandidature na javnem razpisu za izbor LAS-ov.

  Flash news
  Zadnja, 50. številka Flash News je izšla 15.1.2007. Naročite se lahko na naslovu: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm.

  Pismo o nameri za ustanovitev LAS
  S strani bodočih partnerjev je bilo podpisano PISMO O NAMERI ZA USTANOVITEV LAS. K sodelovanju smo povabili vse tiste, ki so bili aktivni, tako pri delavnicah, ki smo jih izvajali, kakor tudi pri naboru projektov ter drugih aktivnostih, ki smo jih izvajali tekom dosedanje priprave RPP. Do 24.1.2007 je pismo podpisalo skupaj 78 podpisnikov.

  Izdelan RPP občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za obdobje 2007-2013
  Uvajalna faza RPP se je zaključila, kot rezultat skupnega dela je nastal elaborat (uvajalni in izvedbeni del), ki nam bo služil za nadaljno delo pri izboru projektov LAS-a in nasploh izvedbenemu delu RPP oziroma t.i. lokalne razvojne strategije območja.
  Poudarimo naj zelo pomembno dejstvo: pripravljen in sprejet program razvoja podeželja na območju vseh treh občin v obdobju 2007-2013 predstavlja PODLAGO za LOKALNO RAZVOJNO STRATEGIJO, ne predstavlja pa še lokalne razvojne strategije.

  Izdelan je Predlog Programa Razvoja Podeželja RS 2007-2013.


 • 17.7.2006

  Rok za pripravo RPP območja je podaljšan na 30.9.2006
  MKGP, kot sofinancer izdelave 31–ih RPP v Sloveniji, je ponudil prijaviteljem možnost sklepanja aneksov k pogodbi. Šele v sredini meseca junija je bila namreč sklicana delavnica na temo oblikovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Ker želimo, da se pripravi strokovno dober elaborat RPP, upoštevaje pristop od spodaj navzgor ter čim bolje zastaviti oblikovanje oziroma vzpostavitev LAS-a za območje, smo se skupno odločili o podaljšanju roka izdelave RPP na 30.9. 2006.

  E-novice
  Izšla je tretja številka e-novic.

  Flash news
  Zadnja, 40. številka Flash News je izšla 30.6.2006 in najavlja nove dogodke: konference, srečanja, usposabljanja, organizirane do oktobra 2006. Naročite se lahko na naslovu: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm.

  Povzetki vseh 17-ih predvidenih delavnic
  Do sedaj je bilo izvedenih vseh 17 predvidenih delavnic, njihove povzetke si lahko ogledate tukaj.

  Najava delavnice na temo Skupni razvojni projekti, LAS, vizija območja RPP, ki bo konec avgusta ali v začetku septembra 2006
  Ker želimo z vami vsemi, ki aktivno sodelujete pri RPP, še enkrat prevetriti projektne predloge po prioritetah, prevetiriti vizijo območja in se z ključnimi akterji in partnerji pogovoriti o predlogu vzpostavitve LAS, smo se odločili da organiziramo še eno delavnico. Ta se bo odvijala predvidoma konec avgusta ali v začetku septembra. O tem boste še obveščeni preko spletnih strani in elektronske pošte.

  Prispeli projekti RPP
  Prispele projekte povzemamo pod rubriko Projekti.

  Delavnica na Igu 13.6.2006 na temo Vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin (LAS)
  V organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za 31 prijaviteljev/območij RPP potekala pomembna delavnica. Več o tem preberite tukaj.

  Vizija območja RPP - predlog
  Predlog vizije območja RPP si lahko ogledate tukaj. Vizijo želimo z vami še zadnjič prevetriti na zadnji delavnici RPP, katero bomo izvedli nekje konec avgusta ali v začetku septembra. Vabljeni, da si zapišete svoje predloge, pripombe in nam jih predstavite na delavnici. Svoja mnenja lahko podate tudi na naslov open.door@siol.net.


  23.3.2006

  Delavnice
  Najavo preostalih delavnic, ki bodo potekale v aprilu in maju si lahko ogledate v razpredelnici.

  E-novice
  Z izdajanjem e-novic smo pričeli že 6.2.2006, zato vabimo vse, ki bi hoteli biti redno obveščani o novostih projekta RPP, da se nanje naročijo na podstrani e-novice.

  Skupaj z vami iščemo in zastavljamo projekte RPP, tako individualne kot skupne
  Pohitite z oddajo! Rok za posredovanje vseh projektnih predlogov je bil petek, 17. marec 2006. Do sedaj smo prejeli kar nekaj individualnih projektov, projekte občin ter nekaj projektov KS in VS. Vabimo pa vas, da se nam še odzovete v primeru, da niste mogli v roku oddati.
  Kdor ima težave pri izpolnjevanju, naj nas pokliče na 05 36 46 617, Iris Suban, pomagali vam bomo.

  Flash news
  Nova številka Flash News je izšla 28.2.2006 in najavlja nove dogodke: konference, srečanja, usposabljanja, organizirane do junija 2006. Naročite se lahko na naslovu: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm


  6.2.2006

  E-novice
  Izšla je prva številka E-novic. Naročite jih lahko pod rubriko E-novice, v arhivu E-novic pa vam bodo na razpolago vse številke, ko bodo izšle.


  23.1.2006

  Izšel je predstavitveni letak RPP
  Natančnejšo vsebino programa in aktivnosti RPP smo predstavili tudi v letaku, ki vam je na voljo na vseh občinah, ki so vključene v pripravo RPP ter drugih mestih, kot so npr. Kmetijske svetovalne službe, Lokalni podjetniški/razvojni centri, Regionalne razvojne agencije (za območje Notranjsko kraške regije in J. Primorske).
  Letak je natisnjen v nakladi 3000 izvodov. Oblikoval ga je mladi grafični oblikovalec Simon Korenjak iz Velikih Blok. S tem smo želeli dati pomen in priložnost mlademu, izobraženemu kadru z območja Notranjsko–kraške regije.
  Letak si lahko ogledate na naši strani.

  Zasnovane in oblikovane so spletne strani
  Ena izmed nalog, ki smo si jo zadali pri izdelavi RPP, je bila tudi postavitev spletnih strani, s katerimi bomo obveščali ljudi o delu na tako pomembnem projektu za podeželje treh občin. Našo vodilo pri postavitvi spletnih strani je bilo, da z enostavnimi in razumljivimi besedami povemo čimveč o samem programu ter da izberemo izvajalca spletnih strani z območja občin, kjer se RPP izvaja. Tako smo izbrali podjetje Playstar iz Postojne ter tako dali ponovno priložnost mlademu, sposobnemu kadru z območja.

  Nadaljujemo z izvedbo delavnic
  Za nami je izvedba šestih delavnic, pred nami pa je predvidenih še 11 delavnic. Več o njih si lahko preberete na podstrani uvajalna faza - delavnice.

  Skupaj z vami iščemo in zastavljamo tako individualne, kot skupne projekte RPP
  Na naslove vseh partnerjev projekta RPP ter drugih akterjev smo poslali povabila k sodelovanju ter enoten tipski obrazec za opis vaših projektov. Bolj aktivno in plodno kot bo vaše vključevanje v pripravi RPP in s tem tudi posredovanje projektov, boljši in bolj »življenjski» bo skupno pripravljen RPP za območje vseh treh občin. Preberite si več o naboru projektov.  © RPP