Leader


LEADER in LAS


 •  Kaj je LEADER? 
 •  Pristop LEADER 
 •  Lokalne akcijske skupine 
 •  Ukrepi podpore 

 • Kaj je LEADER?


  Leader je ena izmed štirih pobud, ki je financirana v okviru strukturnega sklada EU in oblikovana zato, da se podeželskim skupnostim pomaga pri upoštevanju dolgoročnih možnosti njihove lokalne regije. S podpiranjem izvajanja integriranih, visoko kakovostnih in originalnih strategij za trajnostni razvoj, je ta pobuda v veliki meri usmerjena v partnerstvo in mreže izmenjav izkušenj. Za obdobje 2000-2006 bo namenjenih skupaj 5.046,5 milijonov evrov, od tega bo 2.105,1 milijona evrov prispeval Usmerjevalni oddelek EKUJS, ostalo pa prihaja iz javnih in zasebnih prispevkov.


  Kako LEADER opredeljuje predlog uredbe sveta 2007-2013?


  PRISTOP LEADER

  Pristop Leader vsebuje vsaj naslednje prvine:

 • območne lokalne razvojne strategije, ki so namenjene dobro opredeljenim subregionalnim podeželskim območjem,
 • lokalna javno-zasebna partnerstva (v nadaljevanju "lokalne akcijske skupine"),
 • pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost odločanja lokalnih akcijskih skupin pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije,
 • večsektorsko pripravo in izvedbo strategije, ki temelji na vzajemnem delovanju med akterji in projekti iz različnih sektorjev lokalne ekonomije,
 • izvajanje inovativnih pristopov,
 • izvajanje projektov sodelovanja,
 • vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev.


 • LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

  Partnerski pristop k lokalnemu razvoju izvajajo lokalne akcijske skupine, ki morajo zadostiti naslednjim pogojem:

 • predlagati morajo celovito lokalno razvojno strategijo, zasnovano vsaj na prvinah, naštetih v členu 61(1)(a) do (d) in (g) ter biti odgovorne za njeno izvedbo,
 • sestavljene morajo biti ali iz skupine, ki je že usposobljena za pobudi Leader II ali Leader oziroma v skladu s pristopom Leader, ali pa nova skupina, ki zastopa partnerje iz raznih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev zadevnega območja,
 • na ravni odločanja morajo ekonomski in socialni partnerji ter drugi predstavniki civilne družbe, kot so kmetje, kmečke ženske, mladi in njihova združenja, predstavljati vsaj 50 % lokalnega partnerstva,
 • pokazati morajo sposobnost določitve in izvedbe razvojne strategije za to območje.

 • Organ upravljanja zagotovi, da lokalne akcijske skupine ali izberejo administrativnega in finančnega vodjo, ki je sposoben upravljati z javnimi skladi in zagotovljati zadovoljivo delovanje partnerstva, ali pa da se združijo v strukturo s splošnim pravnim statusom, ki bo zagotavljala zadovoljivo delovanje partnerstva in zmožnost upravljanja z javnimi skladi.

  Območje, za katero bo strategija določena, mora biti povezano in mora zagotavljati dovolj kritične mase na področju človeških, finančnih in ekonomskih virov, da se lahko podpira vzdržna razvojna strategija.

  Lokalne akcijske skupine izberejo projekte, ki se financirajo v okviru strategije. Izberejo lahko tudi projekte sodelovanja.

  UKREPI PODPORE

  V okviru 4. osi PRP 2007 - 2013 so predvideni trije ukrepi, s pomočjo katerih se bo pristop LEADER izvajal celovito.

 • Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
 • Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja,
 • Vodenje lokalnih akcijskih skupin, pridobitev strokovnih znanj in animacija območja

 • Več o predvidenih ukrepih podpore preberite v rubriki »RAZVOJNI DOKUMENTI« v dokumentu Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013.

 • Več o pomenu LAS IN LEADER

  Pomembnejše gradivo na temo LEADER in LAS

 • Pobuda skupnosti LEADER
 • Os Leader - izvedbena os politike razvoja podeželja 2007 - 2013
 • Leader – razvojna priložnost podeželja
 • Razvoj skupnosti in usposabljanje
 • Pravni okvir za izvajanje osi Leader v novem programskem obdobju 2007 - 2013
 • Razvojni program podeželja za severozahodni višinski del Severne Primorske
 • IV. os LAS in upravljalec - Razvojni program podeželja “gorenjska košarica”
 • Oblikovanje lokalne akcijske skupine – LAS za programsko obdobje 2007 - 2013
 • Predstavitev predlogov za vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin (LAS)
 • Vloga človeškega in socialnega kapitala pri celostnem razvoju podeželja
 • Izvedba programa LEADER v Sloveniji
 • Pristop Leader - osnovni vodič

 • © RPP