Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Osnovne kmetijske dejavnosti v perspektivi prihodnosti


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 1:
Osnovne kmetijske dejavnosti v perspektivi prihodnosti


Kraj: Ilirska Bistrica
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je odvijala v Ilirski Bistrici, je bilo prisotnih 21 udeležencev, večinoma kmetov, ki opravljajo tako osnovno, kot dopolnilne dejavnosti. Poleg te ciljne skupine so bili prisotni tudi predstavniki Razvojnih centrov, občin, KSS ter lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS). Udeleženci so bili večinoma iz območja občine Ilirska Bistrica, kar je bilo pričakovati.

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:
 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli izpostaviti nekatere konkretne primere iz prakse, da bi olajšali razumevanje udeležencev
 • drugi del: postavitev vprašanj, mnenj, stališč... itd, kjer so udeleženci zelo aktivno sodelovali
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem, s katerimi smo želeli spodbuditi razpravo na temo priprave Razvojnega programa podeželja za projektno območje (v nadaljevanju RPP) ter tako že pri prvem stiku s konkretnimi pobudami ugotoviti, kakšen je njihov odnos do skupnih/regijskih/medobčinskih projektov in programov ter prisluhniti njihovim potrebam in interesom.

  Konkretna vprašanja, ki so bila udeležencem postavljena, so bila sledeča:
 • Kateri so problemi, s katerimi se soočate pri osnovnih dejavnostih?
 • Kateri so, po vašem mnenju, pomembni skupni regijski projekti?

  Zaključne ugotovitve:
  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bili ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Med problemi, ki so bili najpogosteje izpostavljeni so bili: prekomplicirani razpisi, prezahtevni minimalni tehnični in drugi pogoji, zakonodaja in razpisni pogoji se stalno spreminjajo, tudi med veljavnostjo razpisa samega, kar vsekakor ni dobro. Še posebej so izpostavili potrebo po znižanju vstopnih kriterijev za osnovne dejavnosti pri kandidiranju na razpise za projektno območje, ki je specifično ter potrebo po UKINITVI AKONTACIJE DOHODNINE pri investicijah. Posebno na tem področju vlada velika zmeda, ki povzroča veliko problemov na terenu, tako da so predlagali, da se glede tega opredeli več institucij, ki so zadolžene za to področje ter potem posredujejo enotno mnenje in stališče prijaviteljem ter drugim, ki skrbijo za pretok pravih informacij. Kmete izenačiti s podjetniki ter jim v čim krajšem možnem času omogočiti ponovno vaucherski sistem svetovanja, kot drugim ciljnim skupinam.

  Kot skupne regijske projekte so videli predvsem naslednje: skupno trženje in promocijo, regijsko klavnico, načine financiranja občin, ki bi pospešila razvoj kmetijstva in podeželja (nepovratna sredstva, ugodni krediti in drugo.)

 • © RPP