Uredba Sveta EU 2007-2013


Predlog sklepa Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja in Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za 2007-2013
(v nadaljevanju uredba sveta)


 •  Vloga strateških smernic 
 •  Naloge uredbe sveta 

 • Na tem mestu predstavljamo predlog sklepa Sveta o strateških smernicah EU z dne 5. oktobra 2005 ter predlog Uredbe sveta z dne 16. septembra 2005, ki sta v slovenščini.


  Kakšna je vloga strateških smernic?


  Strateške smernice za razvoj podeželja za programsko obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 se sprejmejo na ravni Skupnosti zaradi določitve prednostnih nalog za razvoj podeželja.

  Strateške smernice morajo:

 • odražati večnamensko vlogo, ki jo ima kmetijstvo v bogastvu in raznolikosti krajine, živilskih proizvodih ter kulturni in naravni dediščini v vsej Skupnosti,
 • določiti področja, ki so pomembna za uresničevanje prednostnih nalog Skupnosti, zlasti glede ciljev trajnostnega razvoja iz Göteborga in prenovljene Lizbonske strategije za rast in delovna mesta,
 • na podlagi teh strateških smernic vsaka država članica pripravi svojo nacionalno strategijo razvoja podeželja, ki predstavlja referenčni okvir za pripravo programov razvoja podeželja.

 • Z elementi strateških smernic lahko države članice dokončajo svoje nacionalne strateške načrte do konca leta 2005, v začetku leta 2006 in po dogovoru o glavnih usmeritvah dokončajo podrobno načrtovanje v prvi polovici leta 2006. Druga polovica 2006 bi bila na voljo za postopek odobritve.

 • Več o tem v dokumentu: Strateške smernice z dne 5.10.2005 (PDF dokument, 88 kB)


 • Kakšne so naloge uredbe sveta?


  Uredba sveta:

 • določa splošna pravila, ki urejajo podporo Skupnosti za razvoj podeželja, ki jo financira EKSRP, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1290/2005,
 • opredeljuje cilje h katerim naj bi prispevala politika razvoja podeželja,
 • opredeljuje strateški okvir politike razvoja podeželja, vključno z metodo za določanje strateških smernic Skupnosti za politiko razvoja podeželja (v nadaljevanju "strateške smernice Skupnosti") in za nacionalni strateški načrt,
 • opredeljuje prednostne naloge in ukrepe za razvoj podeželja,
 • določa pravila o partnerstvu, programiranju, vrednotenju, finančnem poslovodenju, spremljanju in nadzoru na podlagi pristojnosti, ki si jih delijo države članice in Komisija.

 • V kolikor vas zanima podrobnejša vsebina uredbe, kontaktirajte na enega izmed e-poštnih naslovov, navedenih pod rubriko kontakti.

  © RPP