Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Komunalna infrastruktura kot konkurenčna prednost


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 12:
Komunalna infrastruktura kot konkurenčna prednost


Datum: 22.3.2006
Kraj: Pivka
Povzetek pripravila: Izidor Habjanič, Iris Suban

 
Na delavnici v prostorih Občine Pivka je bilo 15 udeležencev: prisotni so bili predstavniki občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, izvajalskih podjetij za področje komunalne infrastrukture, podpornih institucij, nadalje predstavniki društev, VS, KS in posamezniki, ki opravljajo kmetijsko ali druge dejavnosti na podeželju ali so v vlogi projektantov komunalnih vodov.

Delavnica je potekala v treh delih:

 • prvi del: predavanje z nekaterimi konkretnimi primeri iz prakse,
 • drugi del: vprašanja, mnenja, stališča zelo aktivnih udeležencev,
 • tretji del: motivacijska vprašanja udeležencem z namenom spodbuditi razpravo na temo priprave "Razvojnega programa podeželja" za projektno območje (v nadaljevanju RPP), s konkretnimi pobudami ugotoviti, njihov odnos do skupnih regijskih in medobčinskih projektov ter programov in prisluhniti njihovim potrebam ter interesom.

  Konkretna vprašanja, ki so bila udeležencem postavljena, so bila sledeča:

 • katere in kje so možnosti za skupno sodelovanje treh občin na področju komunalne infrastrukture?
 • kateri so največji problemi, ki preprečujejo razvoj in večji napredek na tem področju?

  Zaključne ugotovitve

  Delavnica je potekala tri ure, udeleženci so bil ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje.

  Med problemi, ki so bili najpogosteje izpostavljeni v zvezi z razvojem in stanjem na področju komunalne infrastrukture, je bil, glede na vire razpoložljivih sredstev za to področje (evropska sredstva), še posebej izpostavljen problem premajhne ambicioznosti: pri oblikovanju projektov komunalne infrastrukture. In to ob vseh možnostih financiranja, glede na število in obseg za prihodnost načrtovanih programov in izvedb občin!

  Vsaka od treh anketiranih občin je z načrti komunalnega opremljanja, glede na velike probleme in na nepovratna sredstva pričakovana v obdobju (2007-2013), premalo ambiciozna. Indeksi rasti razvoja, ki so bili izračunani in podani glede na pridobljene podatke, kažejo krepko nazadovanje v načrtovanju investiranja. Zato obstajajo objektivni razlogi za nemoč izpeljave mnogih projektov, tudi tistih, ki so v izvajanju. Te projekte je treba vključiti v letne načrte, ki so spremenljivi in upoštevajo potrebe pri planiranju.

  Delavnica je izpostavila predvsem dva pomembna problema, ki generirata to stanje:

 • lokalno - državni problem: predpisi in postopki ne ustvarjajo pogojev za učinkovito izvajanje komunalnih projektov (npr. velik problem je zbiranje dokumentacije, še večji je neučinkovitost pri prenosu lastništva),
 • širši problem za vstop na evropski prostor: neustrezna organiziranost za pridobivanje nepovratnih sredstev.

  Udeležencem delavnice je bilo jasno predstavljena nujnost združevanja občin v aglomeracije. Do sredstev evropske skupnosti je mogoče priti le, če se organiziramo širše, kot je nivo ene same občine. Delavnica je pokazala in opozorila na absolutno ustreznost skupnega nastopanja treh občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Dobro organizirana in sistematično vodena združba teh treh občin (RPP) je nujna in neobhodna za potencialno uspešen nastop na trgu nepovratnih sredstev evropskih skladov.

 • © RPP