Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse


POVZETKI DELAVNIC, delavnica 15:
Naravna in kulturna dediščina kot tržni produkt podeželja s primerom dobre prakse


Datum: 19.4.2006
Kraj: Ilirska Bistrica
Povzetek pripravila: dr. Marko Koščak, Iris Suban

 
Na delavnici, ki se je potekala v Ilirski Bistrici 19. aprila 2006, je bilo 15 udeležencev. Prisotna je bila dokaj pestra struktura: kmetje, ki opravljajo osnovno in dopolnilne dejavnosti (ali si želijo te razviti) in predstavniki KSS, LPC, razvojnih centrov, občin, društev, KS in VS.

Delavnica je potekala, kot vse ostale v treh delih:

 • prvi del: predavanje, kjer smo izpostavili primer dobre prakse "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine". Gre za projekt, ki želi z vključevanjem naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo lokalnega okolja, omogočiti razvoj novih delovnih mest ter izkoristiti primerjalne prednosti ohranjenega okolja in človeških potencialov v prostoru v katerem se izvaja. Poteka že deseto leto in ima zato bogate izkušnje. Predstavljen je bil tudi shematski primer obstoječih tematskih poti na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna,
 • drugi del: vprašanja, mnenja, stališča... itd,
 • tretji del: postavitev določenih vprašanj udeležencem, s katerimi smo želeli spodbuditi razpravo na temo priprave Razvojnega programa podeželja za projektno območje (v nadaljevanju RPP).

  Zaključne ugotovitve

  Delavnica je trajala tri ure, udeleženci so bil ves čas aktivni in pripravljeni na sodelovanje. Projekt "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine" je bil predstavljen z več vidikov: s konceptualnega, tržnega, organizacijskega, strateškega upravljanja, pomena in načinov delovanja partnerstva. Predstavljeni so bili konkretni primeri iz prakse, da bi olajšali razumevanje udeležencev ter pomen trženja (promocijsko gradivo, oblikovanje turističnih programov) in primer delovanja partnerstva in kaj je potrebno za njegovo delovanje.

  Med diskusijo je bilo ugotovljeno ali izpostavljeno sledeče:

 • pomen koordinatorja, skrbnika, upravljalca projekta za delovanje projekta. Človeški viri so še vedno najpomembnejši faktor uspešnosti razvoja. Na tem mestu so udeleženci izpostavili problem nesodelovanja, nepovezovanja na celotnem območju (občutiti ga je že znotraj ene občine, znotraj vasi...). Na območju ni zaznati neke gonilne sile, ki bi vse skupaj koordinirala in vodila. Partnerstvo ne deluje niti na najnižjem nivoju-pri izmenjavi informacij, kaj šele drugače,
 • zelo pomembno je znanje od zunaj, gre torej za sprejemanje drugačnosti, drugih, ki niso zgolj iz našega lokalnega območja,
 • moramo se naučiti poslušati drug drugega,
 • pomembno je navezati stike in sodelovanja med večjimi turističnimi akterji na območju RPP in vključiti tudi Postojnsko jamo ter se navezati na slovensko Obalo,
 • zelo pomembno je, da ima vsaka občina svoje lokacije naravne in kulturne dediščine v skupni ponudbi območja ter pomen blagovnih znamk,
 • za razvoj nekega območja naj prispeva denar tudi zasebni sektor, ki se je pri primeru Dolenjske in Bele krajine vključil po preteku 5-ih let in se sedaj že vključuje med viri financiranja, kar je eden izmed pogojev zasnove in delovanja LAS,
 • tematske poti morajo vključevati konkretne ponudnike, sicer ponudba ne zaživi. Pomembno je tudi, da so lokacije primerno označene in da je vzpostavljen nek prepoznaven sistem označevanja,
 • Postojnsko jamo bi bilo smiselno vključiti kot akterja znotraj LAS.

  Zaključna ugotovitev

  Tako obstoječe kot predvidene tematske poti na območju RPP (občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna) so lahko dobra osnova za skupen tržni produkt območja RPP. Tak tržni produkt, ki presega občinske meje, pa nedvomno zahteva koordinatorja, ki dela s srcem in je sposoben povezovati in premagovati probleme. V okolju pa mora dobiti tudi ustrezno podporo za delovanje ter dobro ekipo partnerjev in izvajalcev.

  Velikega pomena je tudi povezovanje navzven-izven območja RPP; pri tem mislimo na druga območja Po poteh naravne in kulturne dediščine kot tudi na mednarodni ravni.

 • © RPP