Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Delavnice > Skupni projekti območja in določanje prioritet


POVZETKI DELAVNIC, delavnici 16 in 17:
Skupni projekti območja in določanje prioritet


Datum: 8. in 15.5.2006
Kraj: Postojna in Ilirska Bistrica
Povzetek pripravila: Iris Suban

 
Na delavnici 8.5. 2006 v prostorih Višje šole v Postojni je bilo prisotnih 22 udeležencev in sicer: predstavniki občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, podpornih institucij, društev, VS, KS ter posamezniki, ki opravljajo kmetijsko ali druge dejavnosti na podeželju.

Na delavnici 15.5. 2006 v prostorih osnovne šole Antona Žnidaršiča v Ilirski Bistrici je bilo 21 udeležencev: prisotni so bili predstavniki občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, podpornih institucij, društev, VS, KS ter posamezniki, ki opravljajo kmetijsko ali druge dejavnosti na podeželju. Udeleženci so ves čas aktivno sodelovali.

Delavnica 8.5. 2006 je potekala v dveh glavnih delih:

Najprej smo predstavili navodila za izvedbo delavnice:

 • prvi del: predavanje, kjer smo želeli izpostaviti podatke in informacije o prejetih projektih in njihovi naravnanosti do skupnega povezovanja ter pomenu Uredbe EU za razvoj podeželja v novem programskem obdobju,
 • drugi del: aktivno delo udeležencev v treh skupinah, ki smo jih namenoma oblikovali čim bolj pestro (tako z vidika geografske kot vsebinske zastopanosti udeležencev).

  Delavnica 15.5. 2006 je potekala v treh skupinah in je nadaljevala začeto delo na delavnici 8.5.2006. Delavnici sta trajali vsaka po več kot tri ure.

  Udeleženci so predhodno dobili gradivo na vpogled, da so se lahko seznanili s predlogi skupnih projektov, ki so bili sprejeti s strani izvajalca programa in s strani podpornih institucij ter zasnovani na izvedenih delavnicah. Število vseh skupnih projektov, razvrščenih po sklopih, je bilo 52, (navedeni so v prilogi 1 k povzetku).

  Na delavnici 8.5.2006 smo v prvi fazi določili maksimalno število projektov, ki so prednostni za posamezen sklop in tako prišli do skupnega števila 18 projektov (navedeni so v Prilogi 2). Od teh smo na delavnicah 8.5. in 15.5.2006 podrobneje obravnavali 10 prioritetnih projektov po sklopih. (Priloga 3).

  Pri posameznem projektu smo z delom v skupinah obdelali naslednje elemente projektov:

 • nosilce,
 • partnerje v projektu,
 • cilje,
 • okvirni terminski plan,
 • pod katero os spada projekt.

  Zaključne ugotovitve obeh delavnic: Pri posameznih prioritetno izbranih 10-tih projektih so udeleženci delavnic predlagali:

 • dokaj različne nosilce, ki jih zaradi avtentičnosti kar navajamo: RRA N-K regije, vse tri občine, eno samo občino, KSS, Zavod za turizem, Turistično zvezo, RC Ilirska Bistrica, LPC Pivka, OOZ, GZS-zlasti pri prvi delavnici 8.5. 2006, medtem ko so pri kar nekaj projektih za 15.5.2006 predlagali Lokalno akcijsko skupino (LAS), konzorcij ali združenja;
 • različne partnerje, kar je razumljivo, saj gre za različne projekte; navedeni partnerji so iste institucije in organizacije kot pri nosilcih, dodani pa so še nekateri novi (društva, TIC-i, kmetijska gospodarstva, lokalni ponudniki, nevladne organizacije, čezmejni partnerji, šole, Center za socialno delo, Zavod za gozdove;
 • terminski plan izvajanja je večinsko predlagano obdobje 2006, 2007-2013;
 • cilji so različno definirani, kar je razumljivo, saj gre za različne projekte, zanimivo pa je dejstvo, da so različne ciljne skupine razpoznavale cilje dokaj različno oziroma pestro.


  Priloga 1 - Predlog vseh skupih projektov po sklopih za obravnavo na delavnici 8.5.2006


  ORGANIZIRANOST ZA RAZVOJ

  1. Dogovor o sodelovanju treh občin pri spodbujanju sofinanciranja investicij in projektov
  2. Dogovor o oblikovanju Partnerstva za razvoj območja na področju razvoja podeželja
  3. Povezati ljudi preko LAS in zasnovati projekte LAS
  4. Vzpostavitev povezave med podpornimi institucijami in drugimi akterji
  5. Pomoč pri upravljanju kmetij in svetovanju s tega področja
  6. Povezava javnih in zasebnih interesov v skupnem upravljanju projektov, ki potekajo na podeželju
  7. Skupen nastop vseh treh občin na razpisih za fizično infrastrukturo in druge projekte

  IDENTITETA & IMIDŽ (PODOBA) OBMOČJA, SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA

  8. Zasnova sistema blagovnih znamk območja in CGP turistične destinacije območja
  9. Identiteta in imidž območja
  10. Tipični izdelki in zaščitne znamke
  11. Povezati ponudnike med seboj v skupne produkte in jih skupno promovirati in tržiti

  TURIZEM

  12. Tematske poti, povezava in skupna koordinacija projektov tematskih poti območja
  13. Po poteh dediščine Notranjsko-kraške regije
  14. Izdaja vodnika
  15. Izdelava kataloga
  16. Uvajanje ekoloških standardov v turističnih objektih
  17. Turistična signalizacija
  18. Visitor center
  19. Vzpostavitev rezervacijskega sistema

  KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

  20. Pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti
  21. Razvoj ekološkega kmetijstva, sadjarstva
  22. Spodbujanje k organiziranemu nastopu na trgu
  23. Zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov
  24. Reševanje problemov lastništva
  25. Predelava kmetijskih proizvodov
  26. Brkinska sadna pot
  27. Spodbuditi eko–projekte, projekte s področja gozdarstva in storitev na podeželju
  28. Pospešiti razvoj turizma na kmetijah, tako stacionarnega kot izletniškega
  29. Oblikovati sklad (po vzoru drugih držav) za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči
  30. Regijska klavnica
  31. Natura 2000 kot razvojna priložnost
  32. Oblikovanje skupnega predloga gozdarske in kmetijske stroke za razmejitev gozdnih in Kmetijskih
  33. zemljišč glede na proizvodne lastnosti zemljišč, skupaj z občinami kot upravljalci prostora

  PODJETNIŠTVO IN NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

  34. Promocija podjetniških con,
  35. Mrežni inkubator v N-K regiji
  36. Referenčni center za e-poslovanje
  37. Razvoj novih izdelkov in storitev
  38. Spodbujanje IKT na podeželju in vzpostavitev informacijskih centrov
  39. Spodbuditi eko–projekte in storitev na podeželju, zlasti oskrbe starejših na podeželju
  40. Razvoj domače obrti in storitvenih dejavnosti na kmetijah

  VARSTVO IN UREJANJE OKOLJA

  41. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Ljubljanice
  42. Skupen nastop vseh treh občin na razpisih za fizično infrastrukturo in druge projekte
  43. Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na podeželju

  IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, INFORMIRANOST, SVETOVANJA

  44. Povečati informiranost in ozaveščanje ljudi na podeželju
  45. Vzpostavitev regionalnega časopisa
  46. Posodobitev raznih vrst izobrazbe
  47. Izvajanje jezikovnih in drugih tečajev
  48. Center vseživljenjskega učenja
  49. Središče za samostojno učenje
  50. Razne delavnice – zdrava prehrana
  51. Eko..., študijski krožki
  52. Razni tečaji izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev


  Priloga 2 - Izbranih 18 skupnih projektov po sklopih na delavnici 8.5.2006 - po prioritetah


  ORGANIZIRANOST ZA RAZVOJ

  PRVA PRORITETA
  Dogovor o sodelovanju treh občin pri spodbujanju sofinanciranja investicij in projektov
  DRUGA PRIORITETA
  Povezava javnih in zasebnih interesov v skupnem upravljanju projektov, ki potekajo na podeželju
  TRETJI PRIORITETI (IZENAČEN IZID)
  Povezati ljudi preko LAS in zasnovati projekte LAS
  Skupen nastop vseh treh občin na razpisih za fizično infrastrukturo in druge projekte

  IDENTITETA & IMIDŽ (PODOBA) OBMOČJA, SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA

  PRVA PRORITETA
  Tipični izdelki in zaščitne znamke
  DRUGA PRIORITETA
  Povezati ponudnike med seboj v skupne produkte in jih skupno promovirati in tržiti

  TURIZEM

  PRVA PRIORITETA
  Tematske poti, povezava in skupna koordinacija projektov tematskih poti območja
  DRUGA PRIORITETA
  Izdelava kataloga

  KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

  PRVA PRIORITETA
  Pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti IN
  Pospešiti razvoj turizma na kmetijah, tako stacionarnega kot izletniškega
  DRUGA PRIORITETA
  Razvoj ekološkega kmetijstva, sadjarstva
  TRETJA PRIORITETA
  Spodbujanje k organiziranemu nastopu na trgu
  ČETRTA PRIORITETA
  Natura 2000 kot razvojna priložnost

  PODJETNIŠTVO IN NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

  PRVA PRIORITETA
  Razvoj domače obrti in storitvenih dejavnosti na kmetijah
  DRUGA PRIORITETA
  Razvoj novih izdelkov in storitev
  TRETJA PRIORITETA
  Promocija podjetniških con

  VARSTVO IN UREJANJE OKOLJA

  PRVA PRIORITETA
  Skupen nastop vseh treh občin na razpisih za fizično infrastrukturo in druge projekte

  IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, INFORMIRANOST, SVETOVANJA

  PRVA PRIORITETA
  Povečati informiranost in ozaveščanje ljudi na podeželju
  DRUGA PRIORITETA
  Razni tečaji, izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev
  TRETJA PRIORITETA
  Posodobitev raznih vrst izobrazbe


  Priloga 3 - Deset prioritetno skupno izbranih skupnih projektov za delo na delavnici 15.5.2006


  ORGANIZIRANOST ZA RAZVOJ
  PRVA PRIORITETA
  1. Dogovor o sodelovanju treh občin pri spodbujanju sofinanciranja investicij in projektov

  IDENTITETA & IMIDŽ (PODOBA) OBMOČJA, SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA
  PRVA PRORITETA
  2. Tipični izdelki in zaščitne znamke

  TURIZEM
  PRVA PRIORITETA
  3. Tematske poti, povezava in skupna koordinacija projektov tematskih poti območja

  KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
  PRVA PRIORITETA
  4. Pospeševanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti IN
  Pospešiti razvoj turizma na kmetijah, tako stacionarnega kot izletniškega


  PODJETNIŠTVO IN NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU
  PRVA PRIORITETA
  5. Razvoj domače obrti in storitvenih dejavnosti na kmetijah

  VARSTVO IN UREJANJE OKOLJA
  PRVA PRIORITETA
  6. Skupen nastop vseh treh občin na razpisih za fizično infrastrukturo in druge projekte

  IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, INFORMIRANOST, SVETOVANJA
  PRVA PRIORITETA
  7. Povečati informiranost in ozaveščanje ljudi na podeželju

  PREDLAGANE PRIORITETE ZA NADALJNE TRI PROJEKTE

  ORGANIZIRANOST ZA RAZVOJ
  DRUGA PRIORITETA
  8. Povezava javnih in zasebnih interesov v skupnem upravljanju projektov, ki potekajo na podeželju POVEZATI TUDI Z LAS-i

  IDENTITETA & IMIDŽ (PODOBA) OBMOČJA, SKUPNO TRŽENJE IN PROMOCIJA
  DRUGA PRIORITETA
  9. Povezati ponudnike med seboj v skupne produkte in jih skupno promovirati in tržiti
  POVEZATI S TRETJO PRIORITETO POD KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
  Spodbujanje k organiziranemu nastopu na trgu

  KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
  DRUGA PRIORITETA
  10. Razvoj ekološkega kmetijstva, sadjarstva POVEZATI Z EKO REGIJO, EKO OBMOČJEM

 • © RPP