Projekti > Brkinska sadna cesta


PROJEKTI:
Brkinska sadna cesta


Kratka predstavitev projekta Brkinska sadna cesta in povabilo k sodelovanju.
V okviru februarskih delavnic Razvojnega programa podeželja, je v Ilirski Bistrici potekala delavnica "Primer oblikovanja skupnega turističnega produkta območja". V okviru te delavnice smo predstavili projekt "BRKINSKA SADNA CESTA".

Udeleženci delavnice so oblikovali pobudo, da je glede na veliko število vključenih ponudnikov Brkinska sadna cesta dobra osnova, na katero se bodo lahko navezovale druge dejavnosti in aktivnosti. Razvojni program podeželja treh občin pa mora prevzeti vlogo krovnega programa, ki bo poskrbel za povezavo različnih panog in dejavnosti na podeželju, prav tako pa tudi za povezavo javnega in zasebnega sektorja v skupnem upravljanju.

Pridelava sadja ima v brkinskem sadnem okolišu, ki obsega območje Brkinov, Krasa in Pivške kotline, zelo dolgo tradicijo. Sadna drevesa imamo posajena v intenzivnih in v travniških sadovnjakih. Glede na naravne danosti imamo možnost pridelati visoko kakovostno sadje, ki pa ga je potrebno tudi ponuditi na trg in prodati. Ko smo iskali ustrezno rešitev za ta problem, smo izoblikovali idejo o označitvi Brkinske sadne ceste. Na ta način bomo lahko večje količine sadja in ostalih izdelkov iz sadja prodali neposredno na kmetijah. Večji dohodek iz sadjarstva bo vzpodbudil obnovo novih nasadov, tako intenzivnih kot travniških. Razvoj sadjarstva omogoča vzporedno tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti kot so: predelava sadja v sok, kis, žganje in sušenje sadja ter druge dopolnilne dejavnosti.

Društvo brkinskih sadjarjev si že nekaj časa prizadeva za označitev Brkinske sadne ceste. Prijavili smo se tudi na razne razpise, kjer bi lahko pridobili sredstva za uresničitev naše zamisli. V letu 2005 pa smo se s projektom Brkinska sadna cesta prijavili na Javni razpis za zbiranje vlog, ki bodo sofinancirane iz pobude Skupnosti INTERREG Sosedskega programa Slovenija-Madžarska–Hrvaška 2004-2006.
Projekt smo dobili odobren in v mesecu septembru pričeli z aktivnostmi.
Območje izvajanja projekta so občine Ilirska Bistrica, Pivka, Divača in Hrpelje-Kozina. Projekt bo trajal 24 mesecev. Hrvaški partner v projektu je Istarska županija, nacionalni partner pa je KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Aktivnosti, ki smo jih predvideli v projektu so :

 • ogled primera dobre prakse v Istri, sodelovanje s partnerji na hrvaški strani
 • priprava pravilnika o vključevanju kmetij v sadno cesto, obveščanje in seznam kmetij, ki bodo pristopile k projektu
 • strokovni ogled prijavljenih kmetij, študija o številu in ponudbi kmetij
 • priprava načrta poteka Brkinske sadne ceste
 • izvedba delavnic o ureditvi kmetij za sprejem obiskovalcev
 • izdelava logotipa Brkinske sadne ceste
 • priprava spletne strani in zgibanke BSC
 • postavitev označevalnih tabel na terenu
 • predstavitev projekta javnosti

  Strokovna komisija je že skoraj pri koncu z ogledom prijavljenih kmetij, potem pa moramo izvesti po vrsti ostale načrtovane aktivnosti. Ko bodo označevalne table na terenu dejansko postavljene, pa naše delo še zdaleč ne bo končano. Vsi skupaj bomo morali poskrbeti, da bo Brkinska sadna cesta zaživela tako, kot smo si zamislili, da bomo pritegnili nove ponudnike in vzpostavili povezave med različnimi ponudniki izdelkov in storitev na podeželju.

  Vse, ki se želijo vključiti in aktivno delovati na Brkinski sadni cesti, prijazno vabimo, da se nam pridružijo.

  DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV
  Kmetijska svetovalna služba
  Danijela Volk

 • © RPP