Razvojni program podeželja > Izvedbena faza


Izvedbena faza


 •  Aktivnosti v izvedbeni fazi 
 •  Dokumenti, ki nastanejo v okviru izvedbene faze 

 • Izvedbena faza projekta nastopi po zaključeni uvajalni fazi, gre pa za izvajanje projektov in njihovo upravljanje.


  Aktivnosti v izvedbeni fazi


  Predvidene aktivnosti v izvedbeni fazi so:

 • realizacija projektov,
 • dopolnjevanje programa - iskanje novih skupnih razvojnih možnosti,
 • informiranje, usposabljanje, promocija,
 • skupno trženje,
 • druge aktivnosti.

 • Aktivnosti v izvedbeni fazi potekajo v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013, ki med drugim opredeljuje tudi partnerski pristop k lokalnemu razvoju, ki ga izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), ki morajo zadostiti pogojem glede načina delovanja, vsebine in financiranja.


  Dokumenti, ki nastanejo v okviru izvedbene faze


  Dokumenti, ki nastanejo v okviru izvedbene faze, lahko pa že tudi pred tem so:

 • projektna dokumentacija za izvedbene projekte ("ready to go"),
 • promocijsko gradivo,
 • smiselne dopolnitve Razvojnega programa podeželja s seznami izvedbenih projektov in morebitnimi novimi vsebinami, ki niso v neskladju z razvojno vizijo. Dopolnitve je mogoče predložiti na ministrstvo največ enkrat letno,
 • drugi dokumenti, ki lahko nastanejo tudi na osnovi medsebojnega povezovanja pri posameznih izvedbenih projektih (celotnega ali posameznih delov obravnavanega območja),
 • raziskovalne naloge,
 • analize in poročila o vplivu izvedenih projektov na doseganje programskih ciljev.


 • © RPP