Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Priprava elaborata


Uvajalna faza - priprava elaborata
Priprava elaborata


To je pisni dokument, ki nastaja v uvajalni fazi kot plod sodelovanja z vsemi zainteresiranimi partnerji v projektu. Elaborat je potrebno pripraviti in zaključiti najpozneje do 30. septembra 2006, vsebuje pa:

1. kratko analizo stanja, ki mora podati:
 • analizo prednosti, slabosti, priložnosti in ovir za celotno območje (lahko predstavitev območja iz preveritvene faze, če je bila pripravljena v tej obliki),
 • dopolnitev pregleda že izvedenih projektov CRPOV in drugih razvojno usmerjenih programov in projektov v teku (če so od preveritvene faze dalje nastale spremembe).

 • 2. skupno razvojno vizijo, ki mora izražati:
 • jasno opredelitev skupnega tržnega produkta, po katerem bo območje (ali je že postalo) razpoznavno in, ki naj nosi slogan, izjavo ali nekaj, kar krepi pripadnost ljudi na obravnavanem območju in vpliva na razpoznavnost območja ter
 • opis potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja, ki morajo biti v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013.

 • 3. predviden učinek skupnih aktivnosti na razvoj podeželja, njegovo širšo razpoznavnost in spodbujanje lokalnega prebivalstva in partnerjev za vključevanje v nadaljnje razvojne aktivnosti in iskanje novih razvojnih možnosti, usklajenih s skupno razvojno vizijo.

  4. zagotovljena mora biti institucionalizacija oz. pravna ureditev statusa lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine in izdelan načrt trajnega izvajanja programa in upravljanja

  5. pregled izvedbenih projektnih predlogov, z opredelitvijo prioritet, ki morajo biti soglasno sprejete na programskem odboru oz. po statutu o ustanovitvi pravne osebe pristojnem organu:
 • skupni projekti - pomembni za celotno območje,
 • posamični projekti - pomembni za del območja,
 • individualni projekti - pomembni za posamezne upravičence.


 • © RPP