Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Vzpostavitev LAS


Uvajalna faza - vzpostavitev LASZadnja faza aktivnosti je priprava oziroma določitev in vzpostavitev lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine (LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013, to je oblikovanje nove ali preoblikovanje obstoječe institucije.

Do 30.9.2006, ko se RPP zaključi, je potrebno vzpostaviti lokalno partnerstvo oziroma urediti:

  • pravni status partnerstva
  • s strani bodočih partnerjev podpisano PISMO O NAMERI ZA USTANOVITEV LAS

    V nadaljevanju želimo na kratko izpostaviti najpomembnejša dejstva za vzpostavitev LAS, kot ene izmed konkretnih nalog v okviru priprave Razvojnega programa podeželja na obravnavanem območju:

  • 1 podeželsko območje = 1 LAS = 1 lokalna strategija,
  • v programskem obdobju 2007-2013 je predvideno, da bo na podlagi razpisa v letu 2007 MKGP izbral do 20 LAS v Sloveniji (trenutno jih je 31 kot potencialnih, od tega 23 "starih" in 8 "novih"),
  • območje mora imeti več kot 5.000 in manj kot 150.000 prebivalcev ter jasno geografsko opredeljen in zaokrožen teritorij, kjer se območja LAS-ov ne smejo prekrivati,
  • območje predstavlja homogeno enoto v fizičnem, gospodarskem in socialnem pogledu, kjer ni potrebna usklajenost meja z administrativno razmejitvijo
  • izdelana lokalna razvojna strategija-ta bo izdelana do 30.9.2006 kot elaborat RPP.

  • © RPP