Razvojni program podeželja > Uvajalna faza > Partnerji v projektu


Uvajalna faza - partnerji v projektu


 •  Vloga partnerjev 
 •  Evidentiranje partnerjev v preveritveni fazi 
 •  Evidentiranje partnerjev v uvajalni fazi 


 • Vloga partnerjev je povzeta iz NAVODILA o vsebini in načinu izdelave Razvojnih programov podeželja


  Vloga partnerjev pri izdelavi razvojnega programa podeželja mora biti jasno definirana, kar pomeni, da je potrebno doreči:

 • pri katerih aktivnostih sodelujejo kot pripravljavci, razpravljavci, predlagatelji, v procesu odločanja, zagotavljanja finančnih sredstev, informiranja, motiviranja,
 • kdo je odgovoren za posamezne aktivnosti.

 • Velikost območja in število partnerjev mora biti oblikovano tako, da je ob strokovnem vodenju mogoče zagotavljati obvladljivost aktivnosti in kooperativno sodelovanje med partnerji, kar je še posebej pomembno v fazi določanja skupnih prioritet. Od načina sodelovanja je odvisna tudi stopnja odgovornosti za pripravo dokumentov, oblikovanje vsebin, določanje prioritet, zagotavljanje finančnih sredstev, dopolnjevanje programa in zagotavljanje trajnega izvajanja programa.


  Evidentiranje partnerjev v preveritveni fazi


  Na sestanku projektne skupine v preveritveni fazi so bili evidentirani lokalni partnerji. Na delavnici so partnerji izrazili pripravljenost aktivno sodelovati v projektu. Z njimi je bilo opravljenih več delovnih razgovorov. Vročeno jim je bilo pismo o nameri in Sporazum o sodelovanju in realizaciji projekta priprave Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
  Pismo o nameri je podpisalo 66 lokalnih partnerjev in sicer 36 iz občine Ilirska Bistrica, 11 iz občine Pivka in 19 iz občine Postojna.
  Med lokalnimi partnerji je pismo o nameri podpisalo 16 Krajevnih in vaških skupnosti, 2 kmetijski zadrugi, 19 zavodov in drugih strokovnih institucij, 16 društev, zvez in klubov ter 13 kmetovalcev.


  Evidentiranje partnerjev v uvajalni fazi


  Partnerji iz preveritvene faze se lahko dopolnijo z novimi, v kolikor se želijo novi pridružiti. V kolikor torej še niste partner RPP, pa bi to radi postali, nas kontaktirajte.

  © RPP